Głównej zawartości

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

I  PROGRAM PL 04  (MF EOG i PROGRAM PL 04)

 

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy, potocznie znane jako fundusze norweskie, są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznawanej przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein. Oprócz Polski odbiorcami pomocy jest 14 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Głównym celem wsparcia finansowego z funduszy EOG jest: przyczynianie się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami udzielającymi wsparcia a  państwami je otrzymującymi.

 

Z całkowitego budżetu Programu wynoszącego 144 150 000 euro na wsparcie realizacji projektów przeznaczono 136 357 375 euro. Na realizację pierwszej części Programu przeznaczono 68 607 375 euro z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, natomiast dofinansowanie drugiej części Programu wynosi 67 750 000 euro z funduszy norweskich.

Poziom dofinansowania projektu może wynosić:

• do 80% kosztów kwalifikowanych dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego,

• do 60% kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych beneficjentów.

 

Program PL04- „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

W ramach Programu Operacyjnego PL04 planowane są następujące obszary wsparcia:

• poprawa efektywności energetycznej w budynkach,

• wzrost świadomości społecznej i edukacja w zakresie efektywności energetycznej,

• wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

 

Część Programu Operacyjnego PL04 koncentruje się na promowaniu oszczędności energii poprzez realizację projektów termomodernizacji, wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego) i możliwości wymiany istniejących, często przestarzałych źródeł energii zaopatrujących ww. termomodernizowane budynki nowoczesnymi, w tym wykorzystującymi energię ze źródeł odnawialnych (OZE).

 

Druga cześć Programu obejmuje modernizację lub wymianę istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania lub zastosowaniem innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację spalania węgla).