Głównej zawartości

 

Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim”

Nazwa jednostki realizującej: Powiat Stargardzki

Termin zakończenia realizacji projektu: listopad 2015 r.

 

Zakres projektu: Projekt obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku
II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim, tj. wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, zewnętrzne docieplenie ścian, oraz docieplenie stropodachu i dachu w sali gimnastycznej, wymianę grzejników, wymianę instalacji centralnego ogrzewania na niskotemperaturową, oraz montaż zaworów termostatycznych.

Struktura finansowa zadania:

  • Wartość projektu wg audytu efektywności ekologicznej: 1 287 361,00 PLN
  • Koszty kwalifikowane objęte dofinansowaniem: 1 254 188,00 PLN
  • Dotacja MF EOG: 1 003 350,00 PLN
  • Wkład własny: 284 011,00 PLN

Wiodącym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim oraz ograniczenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska. Przewiduje się, że poziom emisji CO2 obniży się o 42%,
a zapotrzebowanie na energię cieplną o 45,71%.

Realizacja projektu przyczyni się do:

 

  • zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez redukcję zużycia energii dzięki zastosowaniu odpowiedniej termoizolacji budynku oraz modernizacji systemu grzewczego,
  • stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej oraz poprawy estetyki zabudowy na terenie Powiatu,
  • poprawy zarządzania energią w budynku, zmniejszenia kosztów ogrzewania budynku oraz zmniejszenia strat ciepła w budynku, poprzez m .in. poprawę izolacyjności przegród oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także wymianę instalacji c.o.
    i montaż systemów zarządzania energią w budynku,
  • ograniczenie wydatkowania środków finansowych ponoszonych na utrzymanie i eksploatację budynku.