Głównej zawartości

Beneficjentem projektu jest Powiat Stargardzki, który realizuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym, w tym prowadzenie działalności oświatowej.

Powiat Stargardzki wykonuje swoje obowiązki w tym zakresie m.in. poprzez II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim.

II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim jest szkołą publiczną ponadgimnazjalną o trzyletnim cyklu kształcenia, działającą w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Organem prowadzącym II Liceum Ogólnokształcące jest Powiat Stargardzki, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Szkoła umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i świadectwa dojrzałości oraz dokonanie świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia.

Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Mieszka I 4 w Stargardzie Szczecińskim, zlokalizowany na działce numer 300 o powierzchni 9 980 m², w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Stargardu Szczecińskiego. Działka oraz budynki są własnością Powiatu Stargardzkiego i nie są objęte wpisem do rejestru zabytków.

Przedmiotowy budynek wzniesiono w 1964 roku w technologii tradycyjnej.

 

II Liceum Ogólnokształcące będzie zarządzać zmodernizowanym majątkiem i eksploatować go przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu zakończenia realizacji inwestycji.